Чл.1. Дефиниции
 
В сила от 01.04.2018 г.
SportPoint.bg е уебсайт с платформа SportPoint, за създаване на профили на потребители, както и реклама, която се управлява от администратор и се използва от потребителите при условията, посочени по-долу. Настоящият документ има обвързваща, задължителна сила на договор, приложим за всички версии и устройства, в които са достъпни услугите на платформата. Достъпът, разглеждането или използването на сайта означава приемане и съгласие на потребителя с общите условия. Ако не сте съгласни с тези условия или с отделни клаузи в тях, моля, не използвайте този сайт.

Употребените по-долу думи, термини и съкращения, имат следното значение:
“ОУ” – Общи условия за използване на уебсайта www.sportpoint.bg.
“Уебсайт”, “Сайт” – уебсайт с адрес  (URL) www.sportpoint.bg.
“SportPoint” – платформа за създаване на потребителски профили, промоции и реклама, достъпна за потребителите на уебсайта, собственост на Администратора.
“Администратор” – търговско дружество „Ди Джи ЕМ Сълушънс“ ЕООД, което управлява и  поддържа сайта и платформата. За връзκa c нac - 0896676864.
“Потребител” – физическо или юридическо лице, което използва услугите и ресурсите на сайта.
“Профил” – съвкупност от всички данни, с които се асоциира регистриран и нерегистриран потребител на услугите в сайта.
“Услуги” – всички услуги на Администратора, или на негови партньори и контрагенти, които са достъпни за потребителите на уебсайта www.sportpoint.bg.
“Треньор” – спортен педагог в даден спорт, притежаващ съответната квалификация, асоциирана с развитието на високо спортно майсторство, който организира и провежда спортно-тренировъчна и състезателна дейност със спортисти от различни възрасти и квалификации
“Инструктор” – спортен професионалист, предоставящ квалифицирана експертиза (както теоретична, така и практична) в обучението, овладяването и практикуването на даден вид спорт, за различни възрасти, следвайки основни принципи, техники и тенденции

 
Чл.2. Приемане, съгласие и действие на ОУ
2.1. Настоящите ОУ представляват правно споразумение  между Администратора и Потребителя, което съдържа условията за използването на уебсайта и платформата. ОУ се прилагат еднакво за регистрирани и за нерегистрирани потребители. Приемането и съгласието с ОУ е задължително условие за използването на сайта и платформата SportPoint.
2.2. ОУ влизат в сила от момента, в който Потребителят използва за пръв път сайта, платформата SportPoint или създаде потребителски профил. Те са приложими при всяко посещение и използване на сайта и са валидни до закриването на профила на Потребителя и/или преустановяване използването на сайта. Потребителят е отговорен за действията си във връзка с използването на сайта и след закриване на профила му.
2.3. Взаимоотношенията между потребителите и Администратора във връзка с използването на платформата SportPoint се регулират изключително от тези ОУ, от Политиката за защита на личните данни и други правила и инструкции, които са създадени и публикувани в сайта от Администратора и са неразделна част от ОУ.

Чл.3. Достъп и регистрация
3.1. Услугите в платформата SportPoint са предназначени за потребители, които са пълнолетни и дееспособни за сключване на сделки. С приемането на ОУ, Потребителят декларира, че е пълнолетен и отговаря на тези условия.
3.2. Администраторът управлява и контролира  уебсайта  от седалището си в Република България и не дава каквито и да е гаранции, че сайтът и услугите са подходящи или достъпни на други места по света. Потребителите, които осъществяват  достъп до сайта от други територии, го правят по своя преценка, на свой риск и са отговорни за своите действия по правото на съответните юрисдикции, в съответствие с всички приложими местни закони
3.3. Администраторът си запазва правото да откаже достъп до услугите, или да отхвърли искане за потребителска регистрация, в случай, че посочената от Потребителя информация е невярна, неточна или непълна и в други случаи, предвидени в ОУ. 
3.4. Потребителски профил може да бъде  блокиран или закрит, ако по преценка на Администратора или по данни на разследващи и съдебни органи е установено или е в процес на установяване, че през този профил са извършени или се извършват измами във връзка с услугите или ако Потребителят е участвал в действия, които са незаконни или в нарушение на ОУ и приложенията към тях.
3.5. Достъпът до услугите  в платформата SportPoint не следва да се разглежда или тълкува по никакъв начин като безвъзмездно предоставяне на лицензи или права на собственост, включително авторски права или други права на интелектуална собственост.

Чл.4. Характеристика на услугите
4.1. Администраторът предоставя, а потребителите използват услугите, такива „каквито са обявени”, съгласно условията и параметрите им, посочени в сайт
4.2. Услугите в платформата SportPoint, които могат да се използват от потребителите при условията и ограниченията на ОУ, са следните:
(а) да разглеждат съдържанието на платформата в това число:
·        Публичните профилите на предлагащите спортни услуги;
·        Базата със съдържание относно: спортове, използвана терминология (речник), често задавани въпроси, статии, актуално и др. ;
(б) да създава потребителски профил в предлаганите категории;
4.3. По усмотрение на Администратора услугите могат да бъдат обновявани, допълвани, разширявани или ограничавани по всяко време.

Чл.5. Разрешено използване
5.1. Платформата може да се използва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.
5.2. Потребителят е длъжен да осъществява достъп до платформата  SportPoint  и сайта чрез технологиите и средствата, предоставени в него, реализирани чрез нормалната функционалност на сайта и да го използва законосъобразно, съгласно предназначението му и в съответствие с настоящите ОУ. Всички права, собственост и законни интереси върху сайта или във връзка с платформата SportPoint, които не са изрично предоставени в тези ОУ, принадлежат на Администратора.
5.3. Използването на платформата SportPoint изисква наличието на ресурси, позволяващи достъп до интернет, включително програма за преглеждане на съдържанието на съответната интернет страница или мобилно приложение.

Чл.6. Условия за регистрация (създаване на профил)
6.1. Потребителите желаещи да се регистрират в платформата SportPoint могат да го направят на база на съществуващите категории към момента.   
6.2. Създаването на профил в някоя от категориите, може да се извършва от пълнолетни физически лица, от юридически лица и организации, създадени и действащи в съответствие с българското законодателство.
6.3. Потребителят има право на една регистрация от категория.
6.4. Създаването на профил в категория “Инструктор или треньор“ изисква, регистриращият се да осъществява (или да възнамерява да осъществява) дейност по предлагането на спортни услуги.
6.5. Успешното създаване на потребителски профил в някоя от категориите, изисква попълването  на данните в задължителните полета на електронния формуляр за регистрация в SportPoint и посочване на мобилен номер за верификация. Администраторът си запазва правото да прави промени относно задължителната информация необходима при регистрация за дадена категория.
6.6. След изпращане на попълнения формуляр, Потребителят получава съобщение от Администратора на мейл адреса, посочен при регистрацията, с цел верификация на мейл адреса за профила. Не се допуска регистрирането на един и същ мейл адрес за повече от един потребителски профил в една категория.
6.7. Потребителят е длъжен да не предоставя невярна информация за себе си, да не се представя за друго лице, да не създава потребителски профили чрез автоматизирани средства или по друг начин да не се опитва да заблуди  другите за своята самоличност при осъществяване на комуникации през уебсайта.
6.7. Достъпът до профила на Потребителя  се осъществява  чрез въвеждането на регистрирания мейл адрес и парола или чрез опцията “Facebook вход” или “Google вход“.

Чл.7. Условия за добавяне и ползване на спортен център или обект (място) в профила на инструктор/треньор
7.1. Спортен център, обект или място, в случай че не е добавено в платформата на SportPoint, може да бъде добавено през профила на регистриран инструктор или треньор, като за целта е необходимо да се предоставят информация относно:
(а) Категория на съответния център, обект или място
(б) Име (или описание, ако става въпрос за обществен обект/зона/терен
(в) Град
(г) Квартал
(д) Адрес
(е) Телефон (в случай че става въпрос за спортен център, клуб или друг обект)
(ж) интернет адрес – на сайт, FB страница или др
7.2. След като се попълни нужната информация, Администратора я проверява, като си запазва правото да я прения и коригира преди да я публикува в платформата, с цел коректност и достоверност на информацията.
7.3. След като даден спортен център, обект или бъдат добавени в SportPoint, те стават достъпни и могат да бъдат използвани за нуждите на създаването на спортен модул от други регистрирани потребители на платформата, предлагащи спортна услуга.
7.4. Добавените към SportPoint най-вече частни спортни центрове и обекти, не гарантират на потребителите непосредствената възможност създавайки спортен модул на дадения център, обект да провеждат занимания и да предлагат услуга.
7.5. Всеки потребител от категория “Инструктор или треньор“, е длъжен да има договор или да е в някакъв вид договорни отношения с дадения спортен център или обект, който използва за създаването на спортни модули през платформата SportPoint и където възнамерява да предлага съответната спортна услуга.
7.6. Администратора си запазва правото да провери и потвърди с даден спортен център или клуб достоверността на информация относно договорени отношение предоставена от инструктор или треньор.

Чл.8. Права, задължения и отговорност на потребителите
8.1. Потребителят има право да регистрира един потребителски профил в дадена категория и да използва законосъобразно услугите в платформата SportPoint в съответствие с настоящите ОУ. Потребителят може да прекрати по всяко време използването на услугите и да поиска заличаване (изтриване) на своя профил.
8.2. Да предоставя информацията в профила си на български (на кирилица) език. Изписването на имената на потребител, следва да бъдат на български. При регистрация чрез Facebook или Google профил, когато имената на потребителя се взимат от съответната база и се изписват на латиница (или в случай на излизване на имената на латиница), администратора си запазва правото да промени същите в профила на потребителя, като ги изпише на кирилица. Употребата на латински букви е разрешена за имена, термини и понятия, които нямат конкретен превод или за обозначаване на търговски марки, понятия или подобни.
8.3. Потребителят се задължава:
    (1) Да осъществява достъп до услугите в платформата SportPoint чрез технологиите и средствата, предоставени в уебсайта, реализирани чрез обичайната му функционалност.
    (2) Да не възпроизвежда, копира, дублира, модифицира, създава производни или адаптирани, цели или отделни части от платформата SportPoint или по друг начин да не предоставя в каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, с комерсиална или некомерсиална цел, каквато и да е информация, съдържание, данни за потребители, технология или ноу-хау, извлечени в цялост или частично от  уебсайта, включително  от версиите за мобилни приложения.
    (3) Да не разстройва и деактивира пълната или частична функционалност на услугите и на уебсайта, да не претоварва трафика и да не генерира прекомерно голям трафик, да не прави опит за получаване на неоторизиран достъп до каквато и да е част от уебсайта или до съответните компютърни системи, сървъри или мрежа, поддържани от Администратора.
    (4) Да публикува данни и информация, които отговарят на изискванията на ОУ и не нарушават разпоредби  на действащото законодателство.
    (5) Да не публикува съдържание (текст, аудио, видео, изображения или друго) с явно сексуално съдържание или порнография или съдържащи незаконно, дискриминационно, оскърбително, вулгарно, злепоставящо, заплашително или нецензурно по своя характер съдържание, или което насажда омраза или подбужда към расистки, дискриминационни, насилнически или подстрекаващи към актове на насилие и терор,  жестокост към животните или други осъдителни действия, които нарушават добрите нрави и колективни ценности в обществото.
    (6)  Да не публикува или прави достъпно и видимо съдържание, което нарушава или може да наруши авторски или други права на интелектуална собственост, правото на защита на личните данни, правата на публичност, на собственост или други права и законни интереси на потребителите на уебсайта, на Администратора или на трети лица.
    (7) Да не заобикаля, премахва или манипулира елементи от защитата и въведените мерки и технически средства за защита на платформата SportPoint от неоторизиран достъп, от хакерски и други деструктивни, злонамерени атаки и разрушителни действия.
    (8) Да не използва, показва, публикува, пренасочва, споделя  или по  друг начин прави достъпни каквито и да е неразрешени или неоторизирани реклами, рекламни, маркетингови, промоционални и други материали, които са извън обхвата на предоставените в сайта услуги и съдържание, нито да разпространява, изпраща т.нар. "junk  mail", "spam", "chain letters", "pyramid schemes" или каквито и да е  форми и средства за търсене и набиране на клиенти, реклама, непоискани търговски съобщения, дублиращи се и мултиплициращи се съобщения и писма. При получаване на подобни съобщения, Потребителят трябва незабавно да информира Администратора.
    (9) Да пази в тайна мейл адреса и парола за достъп в платформата SportPoint, да не използва профилите на други потребители, нито да предоставя своя профил за ползване от други лица.
    (10) Да не нарушава поверителността на други потребители на платформата SportPoint чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други потребители или публикуване на техни снимки без тяхното изрично съгласие, с изключение на случаите, когато тези действия са съвместими със законовите разпоредби.
    (11) Да не използва търговските марки на Администратора, включително "SportPoint" и да не нарушава други права на интелектуална собственост на Администратора и свързани с него дружества, партньори или на негови праводатели в съответствие  с разпоредбите на чл. 14 в ОУ.
8.4. Потребителят отговаря за съдържанието на публикуваните през профила му: данни и информация относно квалификации, умения, опит, договрни отношения със спортни центрове и клубове; за изпратените от него лични съобщения и за всички свои действия или извършени през неговия профил във връзка с използването на платформата SportPoint.
8.5. Потребителят няма право да изтрива регистрацията си с цел пресъздаване на нов.

Чл.9. Права, задължения и отговорност на Администратора
9.1. Администраторът има право:
    (2) Да блокира достъпа на Потребител до профила му и/или да премахне негови спортни модули или друго съдържание, без задължение за уведомяване или посочване на причини в следните, неизчерпателно изброени случаи когато: (а) Потребителят нарушава настоящите ОУ (б) Потребителят уврежда интересите на други потребители, на Администратора и трети страни  или може да  навреди на репутацията на платформата SportPoint (в) когато Администраторът е получил разпореждане от съдебни или разследващи органи (г) при извършване, опит или реална опасност да бъдат извършени от Потребителя или от лица, използващи неговия  профил, незаконни действия, или действия, с които се застрашава сигурността и функционирането на платформата SportPoint.
    (4) Да разреши или да откаже създаването на нов профил от Потребител, чийто профил е блокиран или заличен от Администратора.
    (5) Да променя по собствена преценка категорията на спортен център, обект или място, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.
    (6) Да променя по свое усмотрение подредбата на публикуваните Профили на Предлагащите спортна услуга или да ги размества във връзка или без връзка с последователността на появата им на платформата, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия както и ако прецени да въведе допълнителен критерий за подредба (например оценъчна система или брой на активни и потвърдени модули).
    (7) Да прави промени в уебсайта и услугите във връзка с поддържането, развитието или подобряване качеството на услугите, да разширява или стеснява обхвата на услугите по всяко време, по свое усмотрение, без задължение за уведомяване и посочване на причини и без да носи отговорност за своите действия или бездействия.
     (8) Да въвежда платени услуги или да въвежда такса за съществуващи към дадения момент безплатни услуги, като навременно уведоми за това потребителите и страните които биха били засегнати. 
9.2. Администраторът не е страна, нито е посредник в сделките между потребителите на платформата SportPoint, не гарантира, че потребителите са пълнолетни и дееспособни лица и не носи отговорност за изпълнението на поетите от тях задължения към други потребители и трети страни или за нарушаване от тяхна страна на права на трети лица.
9.3. Администраторът не упражнява контрол и не носи отговорност за:
    (1) Действия на потребители и трети лица, които представляват нарушение на настоящите ОУ и за вреди, причинени от неточна, недостоверна или заблуждаваща/подвеждаща информация от потребители на платформата SportPoint и трети лица.
    (2) Законността, качеството или безопасността на услугите, предлагани от потребители, нито за точността или верността на информацията, предоставяна от потребителите.
    (3)  Каквито и да е публикации в платформата SportPoint или извън нея, които не са създадени от самия Администратор.
    (4) За потребителското съдържание, под каквато и да е форма (текст, аудио и видео файлове, графики, снимки, рисунки, прикачени файлове и други), достъпно, видимо или изпратено до други потребители в платформата SportPoint. Във всички случаи, без да е задължен да прави мониторинг на съдържанието, Администраторът има право да спира изпращането на лични съобщения, чието съдържание под каквато и да е форма нарушава настоящите ОУ.
9.4. Администраторът не носи отговорност и не дава гаранции за:
      (1) Обявите (спортните модули) и съдържанието на сайта да отговарят на очакванията на потребителите, включително за постигане на професионални, бизнес, рекреационни, естетически или всякакъв вид физически или физиологически цели, доходност  и други, както и за удовлетворението на потребителя от избраната от него услуга. В случай, че потребителят има съмнение относно качеството на услугите или на уебсайта по отношение на неговото съдържание или надеждност, потребителят не трябва да използва платформата SportPoint и уебсайта. Във всички останали случаи, ако въпреки тези съмнения или резерви, потребителят продължи да използва услугите и уебсайта, отговорността за това решение е изцяло негова с всички последици от това и Администраторът няма да носи каквато и да е отговорност за вреди, претърпени от потребителя във връзка с използването на уебсайта, извън предвидените в закона случаи.
       (2) Сайтът да се поддържа неограничено във времето или да остане непроменен;
       (3) Публикуването и осигуряване на видимост до всяко потребителско съдържание.
9.5. Администраторът полага всички усилия да осигурява на потребителите  непрекъснат достъп до услугите в платформата SportPoint и до уебсайта, извършва поддръжката и обновяването им с дължимата грижа за качествено и добросъвестно обслужване на потребителите.

Чл.10. Поверителност
10.1. С достъпа до уебсайта и използването на платформата SportPoint, потребителят приема и дава своето информирано изрично съгласие, личните му данни да бъдат събирани, обработвани и съхранявани от Администратора с цел правилното, безпроблемно и пълноценно използване на платформата SportPoint, съгласно ОУ и публикуваната в уебсайта Политика за защита на личните данни, която е неразделна част от ОУ (Приложение №1) и е достъпна тук.
10.2. Администраторът предприема мерки за защита на личните данни на потребителите, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679,  Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби на българското и европейското право.                   

Чл.11. Жалби. Спорове. Приложимо право
11.1. В случаите, когато услуги предлагани от платформата SportPoint не са изпълнени или не са изпълнени в съответствие с разпоредбите на ОУ, Потребителят има право да подаде жалба в електронна форма чрез формуляра за контакт  или чрез писмо на хартиен носител, адресирано до пощенския адрес на Администратора. Жалбата трябва да съдържа най-малко името на Потребителя, електронния адрес, посочен в профила му, както и описание на съответната нередност.
11.2. Жалбата се подава в срок най-късно  до  14 дни след настъпване на основанието за жалбата. Администраторът има право да откаже да разгледа оплаквания, подадени след изтичането на този срок или неотговарящи на горепосочените изисквания.
11.3. В случай, че данните или информацията в жалбата са недостатъчни, Администраторът може да се свърже с Потребителя преди да вземе становище по жалбата, за да попълни липсващите данни в необходимата информация.
11.4. Администраторът разглежда жалбата в рамките на 14 дни след датата на получаването й. Отговор на жалбата се изпраща на мейл адреса или пощенския адрес, от които Потребителят е изпратил жалбата.
11.5. Гореописаната процедура се прилага и по отношение на всякакви други жалби от трети лица, изпратени до Администратора във връзка с платформата SportPoint. По всички въпроси, които се нуждаят от допълнително уточнение или не са уредени в настоящите ОУ, Потребителят може да се свърже с Администратора чрез формата за контакт.
11.6. При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при който не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове може да се открие в уебсайта на Комисията за защита на потребителите  и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС .
11.7. За неуредените от настоящите ОУ въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство. Спорове във връзка с използването на сайта и платформата SportPoint, които не могат да се разрешат чрез преговори по взаимно споразумение  или при условията на АРС, ще се отнасят за разглеждане от компетентния български съд.

Чл.12. Интелектуална собственост
12.1. Сайтът съдържа текстове,  изображения, графики, видео, търговски марки, бази данни и софтуер, които са собственост на Администратора или негови праводатели и са защитени с авторски, сродни и други права върху интелектуална собственост от българските, европейските и други приложими закони и международни конвенции. Възпроизвеждането на съдържанието на сайта в цялост или на  част от него,  може да се извършва само и единствено с писменото съгласие на Администратора.
12.2. Цялата отговорност във връзка с правата на интелектуална собственост в съдържанието, публикувано от Потребители или върху съдържанието от външни източници, към които препраща сайта се носи от лицата, публикували или разпространили това съдържание в сайта.
12.3. Потребителят е длъжен да притежава авторските права върху приложените снимки, видеа, както и други обекти на интелектуална собственост публикувани в профила му или разрешение за използването им от съответните правоносители. Да не използва търговски марки, географски означения и други обекти на интелектуална собственост в своя профил ако не притежава правата върху тях или е легитимен ползвател.
12.4. Потребителят е длъжен да не публикува  съдържание, което нарушава или може да нарушава правата на трети лица върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост, като авторските права и търговските марки.
12.5. Администраторът няма задължение да следи за наличието или отсъствието на авторски и други права на интелектуална собственост върху потребителското съдържание или външните източници, достъпни от уебсайта чрез хипервръзки и линкове. Уведомления и сигнали за съдържание в сайта, което нарушава права на интелектуална собственост се изпращат  чрез формата за контакт с Администратора.
12.6. Само легитимен собственик на права върху интелектуална собственост, чиито права са потенциално нарушени чрез потребителско съдържание в платформата SportPoint или надлежно упълномощено от него лице има право да сигнализира за евентуалното нарушение. Жалбата трябва да е придружена с доказателства за правата на жалбоподателя върху съответния обект на интелектуална собственост. Жалбите за нарушения на интелектуална собственост се разглеждат от Администратора при условията на Чл.13.1-13.4 включително.
12.6. Администраторът има право да премахва потребителско съдържание, за което има основание, съмнения или е подадена жалба за нарушаване на правата на интелектуална собственост на трети лица.

Чл.13. Промени в ОУ
13.1. Администраторът си запазва правото да прави промени в ОУ, да приема и публикува актуализирана или нова версия на ОУ. Ако изрично не е указано друго, промените влизат в сила от деня на публикуването им в уебсайта.
13.2. Потребителят е длъжен да следи и да се запознава с актуалната версия на ОУ при използване на платформата SportPoint. Всяко използване на платформата SportPoint по какъвто и да е начин, ще се счита за съгласие с актуалната публикувана версия на ОУ.
13.3. При отказ на Потребителя да приеме актуалната версия на ОУ, същият не следва да използва платформата SportPoint по какъвто и да е начин.

Чл.14. Данни за Администратора
14.1. Администраторът, осигуряващ функционирането на платформата SportPoint е „Ди Джи ЕМ Сълушънс” ЕООД, търговско дружество, регистрирано по българските закони и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписвания  с ЕИК 203470270.
14.2. Седалището и адреса на управление на Администратора е гр. София 1404, бул. „Петко Ю. Тодоров“, №3

Приложение 1: Политка за поверителснот
Приложение 2: Политика относно бисквитките

Настоящите Общи условия  са приети от Администратора на 09.07.21 г.